Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Asendus

Täistähendusliku sõna või fraasi asendus asesõnaga on tekstisiseste viiteseoste väljendamise viise. Enesekohase asesõnaga lausest Oskar armastab kõige rohkem iseennast ilmneb ühemõtteliselt, et armastaja ja armastatu on üks ja seesama isik – Oskar. Seevastu asenduseta lause Oskar armastab kõige rohkem Oskarit kajastab ühenimeliste isikute vahelist suhet.

Asendus võib olla lausesisene või lausetevaheline. Esimesel juhul on asendatav ja asesõna samas lihtlauses, teisel juhul aga eri lausetes või liitlause eri osalausetes.