Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi

Väitlause teatab kuulajale midagi, nt Sa ujud hästi. Ma olen seda raamatut lugenud. Muu hulgas võib väitlause teatada ka küsimusest, käsust ja soovist, nt Ma küsisin ta arvamust. Ma käskisin sul koju minna. Ma tahan põnevat raamatut lugeda.