Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

Mõne kaassõna kasutusest

Kaasosalisele osutab enamasti kaasaütlev kääne ja sõnad koos ja ühes. Viimased võivad seostuda eessõnadena nimisõnaga või olla määrsõnad. Määrsõnadena võivad nad olla nimisõnast muude sõnadega lahutatud. Vrd Juhan läks koos/ühes naisega kontserdile – Juhan läks naisega (esimest korda) koos kontserdile

Kui põhiosaliseks on kõneleja või kuulaja, siis võib aluseks olla niihästi ainsuse kui ka mitmuse 1. või 2. isiku asesõna, nt Ma/sa läksin/läksid koos naisega kontserdile - Meie/teie läksime/läksite koos naisega kontserdile.