Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Sihitis

Täis- ja osasihitis

Erandliku vormivaheldusega asesõnalised sihitised

Sihitise käände valik ei allu osa- ja täissihitise reeglitele mõningate asesõnade puhul.

1. Isikuliste asesõnade mina ~ ma, sina ~ sa, meie ~ me, teie ~ te ja enesekohaste asesõnade enese ~ enda ja iseenese ~ iseenda puhul kasutatakse nimetava käände asemel alati osastavat käänet. Vrd Peeter jäeti mahaMind/sind (mitte: mina/sina) jäeti maha. Vanemad jätsid lapsed kojuVanemad jätsid meid/teid koju. Pese kael puhtaksPese end ~ ennast puhtaks. Pandagu tähele, et see ei kehti 3. isiku asesõna tema ~ ta, nemad ~ nad kohta: Tema jäeti maha (mitte: Teda jäeti maha).

Ka omastava käände asemel võib samade asesõnade puhul kasutada osastavat käänet, kuid see ei ole obligatoorne. Vrd Nad jätsid Peetri mahaNad jätsid mind = minu / sind = sinu maha. Ta pesi kaela puhtaksTa pesi end ~ ennast = enda puhtaks. Leo jootis mehe purjuMees jõi end ~ ennast = enda purju.

2. Siduva asesõna mis puhul võib soovi korral nimetavat käänet kasutada omastava asemel, küsiva asesõna mis puhul aga osastava asemel, nt Siin ongi see raamat, mis = mille ma eile ostsin. Mis = mida te sellest arvate? Mis = mida teha?