Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Sihitis

Täis- ja osasihitis

Osastavas käändes sihitist nimetatakse osasihitiseks ehk partsiaalobjektiks, omastavas või nimetavas käändes sihitist aga täissihitiseks ehk totaalobjektiks.

Osastav on eesti keeles peamine sihitise kääne. Sihitis võib olla osastavas käändes peaaegu kõigi sihiliste verbide korral. Suur hulk verbe (nn partitiivverbid) lubavadki ainult osasihitise kasutamist, näiteks võib öelda ainult: Ma meenutasin minevikku või Leena armastab lapsi, mitte aga: *Ma meenutasin mineviku või *Leena armastab lapsed. Need on verbid, millega väljendatud tegevusel puudub sisemine piir - see tegevus ei jõua mingile kindlale tulemusele ja sel puudub ka kestuspiir. Tüüpilisi partitiivverbe on tundeverbid (alahindama, armastama, kartma, nägema jt), liigutus-puudutusverbid (kehitama, kallistama, peksma jt), kuid siia kuulub muidki verbe (helistama, trahvima, ääristama, alustama, harrastama jt).

Täissihitis esineb osasihitise paralleelvõimalusena vaid niisuguste verbide puhul, mille tegevus võib jõuda mingi tulemuseni. Selliseid verbe nimetatakse aspektverbideks. Sihitise valik oleneb siin kahest asjaolust - tegevuse tulemuslikkusest ja sihitise enda laadist. Kui tegevus on olnud või saab olema tulemuslik (teostunud või teostatav) ja sihitis märgib tervikut (asja, kindlat kogust või hulka), kasutatakse täissihitist. Näiteks lauseis Virve õmbles endale uue seeliku ja Õmble endale uus seelik! on täidetud mõlemad täissihitise valiku tingimused: esimeses lauses on tegevus tulemuseni (teostumiseni) jõudnud, teises jõuab selleni tulevikus, mõlemas lauses esineb asja märkiv sihitis uus seelik. Kui aga üks või mitte kumbki täissihitise valiku tingimus pole täidetud, kasutatakse osasihitist. Näiteks lauses Virve õmbles endale uut seelikut märgib sihitis küll asja, kuid tegevuse tulemuslikkus siit ei järeldu (selle kohta ei võeta seisukohta).

Täis- ja osasihitis vahelduvad ainult jaatavas lauses, eitavas lauses on osasihitis, nt Ma ostsin leiva/leiba - Ma ei ostnud leiba. Täissihitise jätab osasihitiseks muutmata üksnes mitte .. vaid -eitus, nt Ta ostis maasturi - Ta ei ostnud mitte maasturi, vaid paadi.

Leidub ka üksikuid verbe, nagu ammendama ja andestama, mis väljendavad seda, et tegevus on teostumiseni jõudnud, ning millel seetõttu saab olla ainult täissihitis. Nt Ta andestas mulle solvamise/*solvamist.