Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

vestlema-tüüp

vestlema-tüüpi (ÕS 69. tüüp) kuuluvad kahesilbilised kol­manda­vältelised /le/-sõnad, milles liitele eelneb konsonant, nagu `tiir­le/ma, `kepsle/ma, `tõukle/ma, `õmble/ma. Sõnad on lõpuvahel­dus­li­kud. da-tegevusnimes kasutavad nad (nõrgaastmelist) muutetüve, mil­lele liitub formatiiv da, kindla kõneviisi olevikuvormid põhinevad (tugeva­astmelisel) lähtetüvel, umbisikulise tegumoe vorm põhineb (nõrga­astmelisel) muutetüvel, millele liitub formatiiv dakse: vestel/da : `vestle/b : vestel/dakse.

Sõnad on olenevalt algvormi struktuurist kas vältemuutuslikud, nagu `vestle/ma : vestel/da, `tiirle/ma : tiirel/da, `võistle/ma : võistel/da, või pikkusmuutuslikud, nagu `vaatle/ma : vaadel/da, `vookle/ma : voogel/da; ligi 60 sõna allub laadimuutuse reeglitele, nt `kõhkle/ma : kõhel/da, `õmble/ma : õmmel/da, `juurdle/ma : juurel/da. Lõpumuutuse liigiks on le → el: `vestle/ma : vestel/da. Üks re-lõpuline sõna allub lõpumuutusele re → er: `vähkre/ma : väher/da.