Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

magas-tüüp

magas-tüübi (ÕS 8. ja 9. tüübi (V)s-lõpulised sõnad) moo­dustavad paarkümmend /(V)s/-lõpulist sõna, mille vormimoodustus langeb kokku avatud redel-tüübiga ning mis moodustavad eraldi tüübi ainult oma algvormi ehituse tõttu (vrd /(V)s/-sõnadele iseloomulike tüüpidega M 133, M 134, M 135, M 136, M 137, M 155, M 156). Lõpumuutuse liik võib neil sõnadel olla erinev, vrd magas : magasi, paras : paraja, `kuulus : `kuulsa, `valmis : `valmi.