Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

armas-tüüp

armas-tüüpi (ÕS 35. ja 36. tüüp) kuulub alla 20 sõna, mis on samasuguse ehitusega nagu ratas-tüübiski: /2 II s/, nt ainus, õilis, hoolas, ergas, sünnis. Erinevalt ratas-tüübist on siin ainsuse osastavas kään­des võimalik paralleelvorm tugevaastmelise muutetüve põhjal, mitmuse omastav moodustatakse ainuvõimalikult tugevaastmelise muutetüvega: armas : armas/t ~ `armsa/t : `armsa/te.

Astmemuutus on neil sõnadel analoogiline ratas-tüübiga: enamik on vältemuutuslikud, nagu armas : `armsa, osa pikkusmuutuslikud, nagu tõrges : `tõrksa, üksikud laadimuutuslikud, nagu sünnis : `sündsa. Erinevalt ratas-tüübist alluvad need sõnad aga lõpumuutusele VC → CV, kusjuures algvormi vokaaliks võib olla a, e, i või u, kuid muutetüve vokaaliks on alati a, nt armas : `armsa, õõnes : `õõnsa, õnnis ; `õndsa, ihnus : `ihnsa.