Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

VI käändkond

VI käändkond: avatud tüübid siil, õnnelik, suletud tüübid jõud, sai, nali–sõber, pada–sõda, lagi, koer, suur, uus–küüs, käsi.

`siil
siili`siili/de
`siili`siile ~ `siili/sid
siili/sse ~ `siili
õnne`lik
õnneliku õnne`likku/de ~ õnnelike
õnne`likku õnne`likke ~ õnne`likku/sid
õnneliku/sse ~ õnne`likku
`jõud`sai
`jõu`jõudu/de saia`saia/de
`jõudu`jõudu/sid`saia`saiu ~ `saia/sid
`jõusse ~ `jõude saia/sse ~ `saia
nali sõber
nalja`nalja/de sõbra`sõpra/de
`nalja`nalju`sõpra`sõpru
nalja/sse ~ `nalja/sid sõbra/sse ~ `sõpra/sid
padasõda
paja pada/desõja sõda/de
pada pada/sidsõda sõda/sid ~ sõdu
paja/sse~ `patta sõja/sse ~ `sõtta
lagi
`lae lage/de
lage lage/sid
`lae/sse ~ `lakke
`koer
koera koer/te ~ `koera/de
`koera`koeri ~ `koera/sid
koera/sse
`suur
suure suur/te
`suur/t`suuri
suure/sse ~ `suur/de
`uus`küüs
uue uu/te küüne küün/te
`uu/t`uusi`küün/t`küüsi
uue/sse ~ `uu/de küüne/sse ~ küün/de
käsi
`käe kä/te
`kä/tt käsi
`käe/sse ~ `kätte

VI käändkonna (ÕS 16.−30. tüüp) moodustavad nõrgeneva astmevaheldusega sõnad. Formatiivivalik ning tüve vaheldusmallid võivad (suletud tüüpides) olla väga erinevad. Avatud tüüpides moodus­ta­takse ainsuse osastav tugevaastmelise muutetüve baasil 0-forma­tiiviga, mitmuse osastav võib olla vormitüveline või kasutada formatiivi sid. Avatud tüüpide erinevus ilmneb mitmuse omastavas, mis moo­dus­tatakse kas ainult tugevaastmelise muutetüve baasil formatiiviga de või paralleelselt ka nõrgaastmelise mitmusetüve kujulisena. Lühike sisse­ütlev (0-formatiiviga) kattub avatud tüüpides ainsuse osastava käändega.