Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

Erandid

Erandid. III pöördkonna erandsõnadest on `lask/ma analoogiline mõsk­ma-tüübiga, aga lihtminevikus esineb paralleelselt regulaarse s-mi­ne­vi­kuga ka minevikutüve kasutav vorm: `lask/ma : `las/ta : lase/b : `las/takse : `lask/is ~ lasi.

Sõna pida/ma ’kohustatud olema’ on lugema-tüübi erandsõna, mille lihtminevik moodustatakse vormitüve põhjal. Sõnal puudub umbisikulise tegumoe vormistik: pida/ma : pida/da : `pea/b : pidi.