Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

kõnelema-tüüp

kõnelema-tüüpi (ÕS 53. tüüp) kuulub üle 40 /(e)le/-liitelise sõna, mille algvorm on kolmesilbiline, nagu rabele/ma, sõnele/ma, pu­rele/ma. Sõnad on lõpuvahelduslikud ja alluvad lõpumuutusele e → 0. Konsonantlõpulist muutetüve kasutatakse paralleelvõimalusena da-te­gevus­nimes, nud-kesksõnas ja umbisikulises tegumoes; viimases kaas­neb muutetüve kasutamisega formatiiv dakse: kõnele/da ~ kõnel/da, kõnele/nud ~ kõnel/nud, kõnele/takse ~ kõnel/dakse, kõnele/ti ~ kõnel/di jne.