Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

mõtlema-tüüp

mõtlema-tüüpi kuuluvad `mõtle/ma, `ütle/ma, mis käituvad analoo­gi­liselt vestlema-tüübiga, kuid nõrgaastmelistes vormides on neil sõna­del paralleelselt võimalik kasutada välte- ja laadimuutuslikku tüve: mõtel/da ~ `mõel/da, mõtel/dakse ~ `mõel/dakse, ütel/da ~ `öel/da, ütel/dakse ~ `öel/dakse.