Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

käskima-tüüp

käskima-tüüpi kuuluvad `kisku/ma, `käski/ma, `usku/ma. Need sõ­nad muutuvad sarnaselt avatud `õppi/ma-tüübile, kuid umbisikulise tegumoe vormi tõttu tuleb neid pidada lõpuvahelduslikeks. Nimelt on neil sõnadel umbisikulise tegumoe vorm moodustatav kas paralleelvõimalusena või ainuvõimalikult konsonantlõpulise tüvekuju põhjal: `kisu/takse ~ `kis/takse, `käs/takse, usu/takse ~ `us/takse.