Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

lugema-tüüp

lugema-tüüpi (ÕS 57. tüüp) kuulub ligi 20 /2 I V/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil, nagu püga/ma, sada/ma, põde/ma, ladu/ma, kudu/ma. Need sõnad käituvad ana­loo­giliselt avatud õppima-tüübiga (erandlik on ainult algvorm ise). Sõnad alluvad laadimuutusele.