Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

treima-tüüp

treima-tüüpi (ÕSis arvatud 50. tüübi alla) kuuluvad ilma välteteisenduseta /1 V/-sõnad: `trei/ma, `kae/ma, `täi/ma. Nende sõnade vormimoodustus kattub II pöördkonna elama-tüübiga: da-tegevusnime formatiiviks on neil da, umbisikulise tegumoe olevikuvormis takse.