Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

nimi-tüüp

nimi-tüüpi (ÕS 4. tüüp) kuulub kaheksa lõpumuutusele i → e alluvat sõna: nimi, lõhi, hani, suvi, süli, tüvi, lovi, lävi (vt ka M 123). Nende ainus erinevus avatud ema-tüübist ongi nende lõpuvahel­dus­likkus: nimi : nime : nime : nime/de : nime/sid. Kolmest sõnast kasu­tatakse vormitüvelist lühikest sisseütlevat: nimi : `nimme, süli : `sülle, tüvi : `tüvve.