Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Muuttüübid ainult kirjeldavad ülevaatlikult sõnade muutmist. Tüü­pide tundmine iseenesest ei aita sõnu õigesti muuta. Õigesti muutmiseks on tarvis teada, missugune sõna missugusesse tüüpi kuulub. Eesti keeles ei pruugi sõna algvormi tundmisest alati piisata otsustamaks, missu­gu­sesse tüüpi ta kuulub. Näiteks täiesti kattuva algvormiga sõnad sari ’India naise riietusese’ ja sari ’rühm, kobar, kogu; seeria; tsükkel’ muutuvad täiesti erinevalt – vrd sari : sari : sari : sari/de : sari/sid ja sari : sarja : `sarja : `sarja/de : `sarja/sid ~ `sarju. Iga algvormi struk­tuuri­­tüübi jaoks on üks kindel muuttüüp siiski tavalisem kui teised. Näiteks /2 I V/-sõnadest muutub enamik sõnu nii nagu sari : sari. Käsiraamatu koostamisel kasutatud arvutisõnastikus on niisuguseid sõnu umbes 500 ja neid tuleb järjest juurde, sest kõik uued kahesilbilised esmavältelised vokaallõpulised laensõnad, mis eesti keelde laenatakse, hakkavad muutuma samamoodi, vrd dogi, grogi, tagi, hobi, bobi, gini. Seevastu sõnu, mis muutuksid nagu sari : sarja : `sarja, on keeles pii­ratud hulk – (kasutatud arvutisõnastikus) 33 sõna. Ükski uus laensõna niimoodi muutuma ei hakka.

Kirjeldatud põhjusel võib muuttüübid jagada avatud ja suletud tüü­pi­deks. Avatud muuttüüp on niisugune tüüp, kuhu vastava algvormi­struktuuriga sõnu saab uute laenude näol juurde tulla. Suletud muuttüübi moodustavad kindla struktuuriga omasõnad või vanad laenud. Suletud muuttüüpi saab sõnu juurde tulla ainult regulaarsete ning produktiivsete tuletusmallide abil tuletatud sõnade arvel. Näiteks sõnast `muld suhte­liselt hiljuti e-liitega tuletatud kahesilbiline teisevälteline sõna mulle muutub suletud muuttüübi analoogial mulle : `mulde : mulle/t, mitte ava­tud muuttüübi analoogial, nagu kahesilbilised teisevältelised vokaal­lõpulised suhteliselt hilised laenud mulla : mulla : mulla/t, auto : auto : auto/t, firma : firma : firma/t jt.

Suletud muuttüüpi kuuluva sõna korral peab sõna morfoloogiat tundma, selleks et sõna õigesti muuta. Avatud muuttüüpi kuuluva sõna korral saab sõna muutmise üle otsustada algvormi struktuuri alusel. Ena­mik muutuvaid sõnu kuulub avatud muuttüüpidesse. Kui jätta muut­tüüpide määramisel tüve astme- ja lõpumuutuse liik arvestamata, nagu Muugi tüübistikus tavaks, siis kuulub suletud tüüpidesse umbes 5% käändsõnadest ja 2,6% pöördsõnadest.