Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

Erandid

Erandid. IV käändkonna erandsõna süda käitub habe-tüübi ana­loo­gial, kuid ainsuse osastav ei kasuta siin mitte lähtetüve, vaid lühenenud muutetüve: süda : südame : südan/t : südame/te : südame/id (teisendus m → n formatiivi t ees on tingitud foneetilisest assimilatsioonist).

Umbes 20 /2 I C/-sõna vormistik vastab nõrgeneva astmemuutusega sõnade vormistikule, ehkki algvormi aste on määramatu (vt M 143). Umbes 40 /2 II C/-sõna allub tugevnevale astmemuutusele (vt M 154).