Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

tegema-tüüp

tegema-tüüpi (ÕS 66. tüüp) kuulub kaks /2 I e/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil: tege/ma, näge/ma. Nende sõnade vormistik kattub osaliselt lugema-tüübiga, kuid osas vormidest kasutatakse supletiivseid tüvevariante ja teistsuguseid formatiive ning vormid võivad olla erinevas vältes.

Vormi nimetusTüvevariant (ja vormi välde)Vorm
da-tgn näh/a, teh/a
des-vormnäh, teh I näh/es, teh/es
takse-vorm näh/akse, teh/akse
muud umbisikulise`näh/tud, `näh/ti jne
tegumoe vormidnäh, teh III`teh/tud, `teh/ti jne
nud-kesksõna näi/nud, tei/nud
nuks-vormidnäi, tei II näi/nuksin jne, tei/nuksin jne
nuvat-vormid näi/nuvat, tei/nuvat
isikulise tegumoelaadivahelduslik
kindla kv olevikunõrk aste näe, tee
a) ainsusIII`näe/n jne, `tee/n jne
b) mitmusII näe/me jne, tee/me jne
ma-tegevusnimi näge/ma, tege/ma
ja selle vormidnäge, tege näge/mas jne,
ja isikulise tegumoe tege/mas jne
kindla kv lihtminevik nägin jne, tegin jne