Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

I pöördkond

I pöördkond: suletud tüübid treima, võima, saama, käima, jooma.

    `trei/ma    `trei/da

    `trei/b

    `trei/takse

    `või/ma-, `saa/ma-, `käi/ma-, `joo/ma – ebaregulaarsed

Kõik esimese pöördkonna sõnad on ilma tüvevahelduseta, kuid enamiku sõnade vormimoodustuses esineb välteteisendust, st esineb ühesil­bi­list tüve sisaldavaid vorme, mis on teisevältelised, nagu või/sin, saa/nud, käi/akse, jõ/ime. NB! Välteteisendus ei muuda neid sõnu astmevahelduslikekes (vt M 23).

Välteteisendust ei esine ainult `trei/ma-tüübis.