Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

habe-tüüpi

habe-tüüpi (ÕS 10. tüüp) kuulub umbes 30 vana /2 I e/-nimi­sõna, nagu ige, ebe, kübe, vare, ase, jäse, säde (vt ka M 132). Sõnad on lõpuvahelduslikud, alludes lõpumuutusele 0 → me; ainsuse osastavas käändes esineb neil lähtetüvi: habe (: habeme) : habe/t.