Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

Erandid

Erandid. Sõnal aja/ma on erandlik ainult umbisikulise tegumoe moodustamine: `ae/takse → `ae/ti, `ae/tud jne.

Sõna `julge/ma võib umbisikulise tegumoe vormides paralleelselt kasutada laadimuutusele allunud tüvekuju: `julge/takse ~ jule/takse → `julge/ti ~ jule/ti, `julge/tud ~ jule/tud. Need laadimuutuslikud vormid on argikeelsed.