Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

jätma-tüüp

jätma-tüüpi (ÕS 60. tüüp) kuuluvad `kat/ma, `mat/ma, `võt/ma, `jät/ma, `küt/ma. Need viis sõna muutuvad üldiselt samamoodi nagu saatma-tüüpi sõnad, kuid osas nõrgaastmelistest vormidest on nende tüvi allunud vältemuutuse reeglile, osas laadimuutuse reeglile. Välte­muutusele allunud tüvevariant esineb isikulise tegumoe kindla kõneviisi olevikus (ja selle analoogiavormides): kata/b, mata/b, võta/b, jäta/b, küta/b. Laadimuutusele allunud tüvevariant esineb umbisikulise tegu­moe vormides: `kae/takse, `mae/takse, `võe/takse, `jäe/takse, `köe/takse.