Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

V käändkond

V käändkond: avatud tüübid soolane, oluline, jõuline; suletud tüüp juus.

soolane
soolasesoolas/te
soolas/tsoolase/id
soolase/sse
oluline
oluliseolulis/te
olulis/t olulisi
olulise/sse ~ olulisse
`jõuline
`jõulise`jõulis/te
`jõulis/t`jõulisi ~ `jõulise/id
`jõulise/sse ~ `jõulisse
`juus
`juukse`juus/te
`juus/t`juukse/id
`juukse/sse

V käändkonna (ÕS 12.−15. tüüp) moodustavad /(V)ne, (V)s ja ke/-sõnad, mis alluvad vastavalt lõpumuutusele ne → se, 0 → e ja 0 → se (suletud tüübis s → kse). Sõnad, milles liitele ne eelneb konsonant (/(C)ne/-sõnad), kuuluvad IV käändkonna redel-tüübi alla, sest kuigi nende lõpumuutuseks on samuti ne → se nagu /(V)ne/-sõnadelgi, ei erine nad oma morfoloogiliselt käitumiselt millegagi tavalistest liitelistest sõnadest (vt M 127).

V käändkonnas on ainsuse osastava käände formatiiviks t, mis liitub s-lõpulisele tüvele. (/(V)ne ning ke/-sõnade seisukohalt on nii­sugune tüvevariant lühenenud muutetüvi – soolane : soolase : soolas/t, til­luke : tillukese : tillukes/t –, /(V)s/-sõnade seisukohalt lähtetüvi – otsus : otsuse : otsus/t.) Mitmuse omastavas käändes on formatiiviks te, mis liitub samale tüvevariandile.

Sõnad jagunevad avatud tüüpide vahel olenevalt mitmuse osastava formatiivist: id või vormitüvi. soolane-tüübis on võimalik ainult forma­tiiv id (soolase/id), oluline-tüübis on võimalik ainult vormitüvi (olulisi), jõuline-tüübis on paralleelselt võimalikud nii vormitüvi kui id (`jõulisi ~ `jõulise/id). Lühemate sõnade korral on selline jaotus selgepiiriline. Kee­rulisema struktuuriga mitmeliiteliste sõnade kor­ral on jaotus küsi­ta­vam ning sõnade liigitumist on korduvalt ümber normitud. Range normimise teeb küsitavaks asjaolu, et niisu­gused sõnad on enamasti abst­raktse tähendusega ning esinevad tegelikus keelekasu­tuses haru­harva mitmuse vormis. Seetõttu on siinses käsi­raamatus kõik keeru­lisema struktuuriga sõnad arvatud jõuline-tüübi alla, mis lubab mõlemat formatiivi. Seesugune lahendus on kookõlas ka ÕSiga, kus vaidlusaluste sõnarühmade korral on range normi kohaselt lubamatud vormid siiski sulgudes esitatud.

Vokaalmitmuse levik. V käändkonna sõnadel on vormitüveline vokaalmitmus (kui tüüp seda võimaldab) kasutatav ka teistes käänetes peale osastava, nt olulisist, `jõulisil (vt M 70).

Lühike sisseütlev esineb osas tüüpidest (haploloogilise) vormitüve kujul (vt M 55).