Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

IV pöördkond

IV pöördkond: avatud tüübid hüppama, vestlema, suletud tüüp mõtlema.

`hüppa/ma hüpa/ta
`hüppa/b
hüpa/takse
`vestle/ma vestel/da
`vestle/b
vestel/dakse
`mõtle/ma mõtel/da ~ `mõel/da
`mõtle/b
mõtel/dakse ~ `mõel/dakse

IV pöördkonna sõnad (ÕS 67.−69. tüüp) on astme­vahel­duslikud, kuid astmevaheldusmall on III pöörkonnast erinev: da-te­gevus­nimi on nõrgas astmes, kindla kõneviisi olevik tugevas astmes ja umbisikulise tegumoe vorm nõrgas astmes. hüppama-tüüp on ilma lõpu­vahelduseta, vestlema-tüüp lõpuvahelduslik. Lõpuvaheldusest tingituna on ka formatiivide valik eri tüüpides erinev.