Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

laulma-tüüp

laulma-tüüpi (ÕS 61. tüüp) kuuluvad /1 l, n, r/-sõnad. Niisuguseid sõnu on seitse: `laul/ma, `veen/ma, `möön/ma, `naer/ma, `siir/ma, `kool/ma, `kuul/ma. da-tegevusnimi moodustatakse neil forma­tiiviga da (`laul/da); umbisikulise tegumoe vorm põhineb tugeva­ast­melisel lähtetüvel: `laul/dakse.

Sõnad alluvad vältemuutusele, nt `kuul/ma : kuule/b. Lõpumuutuse liigiks on tavaliselt 0 → a, nt `laul/ma : laula/b, `veen/ma : veena/b, kahel sõnal 0 → e: `kuul/ma : kuule/b, `kool/ma : koole/b.Lihtmineviku formatiivi s liitumisel lisandub tüve ja tunnuse vahele i, nt `laul/ma : `laul/is.