Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

pääse-tüüp

pääse-tüüpi (ÕS 32. tüüp) kuulub veidi alla saja sõna, mille algvorm on samasugune nagu mõte-tüübis: /2 I~II V/-sõnad, mis lõ­pevad enamasti e-ga, nagu koole, sõõre, nääre, solge, mõõde, juhe, ranne, lisaks teistsuguse vokaaliga lõppevad võti, mitu, mitu-setu. Kuid siin tüü­bis on tüvi lõpuvahelduslik: pääse : `pääsme. Mitmuse omastav moo­dustatakse tugevaastmelise muutetüve põhjal formatiiviga te: `pääsme/te.

Teisevältelised sõnad alluvad ka siin tüübis tavaliselt tugevnevale vältemuutusele: koole : `koolme, iste : `istme. Sõnad, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil, alluvad enamasti tugevnevale pikkus­muutusele: solge : `solkme, mõõde : `mõõtme, kuid võivad alluda ka välte­muutusele: alge : `algme. Umbes üks viiendik pääse-tüüpi sõnu (sh kõik esmavältelised sõnad) on laadimuutuslikud, nt juhe : `juhtme, ranne : `randme. Enamik sõnu allub lõpumuutusele V → me; kolm sõ­na, milles silbipiiril on m, allub lõpumuutusele V → ne: seeme : `seemne, kööme : `köömne, kümme : `kümne.