Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

aasta-tüüp

aasta-tüüpi (ÕS 8. ja 9. tüübi vokaallõpulised sõnad) kuulub umbes 1600 sõna. Need on a) /2 III V/-sõnad, nagu `laulja, `söökla, `sirge, `voodi, `kirju, ja b) /3jj V/-sõnad (olenemata vältest), nagu juhataja, loogika, võimendi, kannatanu, taltsutamatu. Kolmesilbilistena kuuluvad siia tüüpi ka mõned kahe vokaaliga lõppevad võõrsõnad, milles vokaalid kuuluvad eri silpidesse, nt `aaria, `paapua, `stuudio, rodeo, stereo, video. Nende mitmuse osastav peab normipäraselt kasutama formatiivi id: `aaria/id, `paapua/id, `stuudio/id, rodeo/id, stereo/id, video/id.

Lühike sisseütlev. Üksikutest /2 III V/-sõnadest on kasutusel 0-formatiiviga lühike ainsuse sisseütlev, mis langeb väliselt kokku ainsuse nimetava ja omastavaga, nt `tasku : `tasku/sse ~ `tasku, `põrgu : `põrgu/sse ~ `põrgu, `voodi : `voodi/sse ~ `voodi.