Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

manner-tüüp

manner-tüüpi (ÕSis ei ole eraldi tüübiks loetud) kuulub 10 /2 I~II C/-sõna: aher, vaher, manner, tanner, hirmus, kuulus, rõõmus, siivus, soodus, tiidus. Need sõnad on astmevahelduslikud ainult ainsuse nimetava nõrga astme tõttu; kõik teised vormid põhinevad neil tugevaastmelisel muutetüvel. Neli sõna on laadimuutuslikud: aher : `ahtra, vaher : `vahtra, manner : `mandri, tanner : `tandri; ülejäänud 6 sõna välte­muu­tuslikud: hirmus : `hirmsa, kuulus : `kuulsa, rõõmus : `rõõmsa jne. Vältemuutuslikel sõnadel ning sõnadel manner ja tanner on olemas ka tugevaastmeline paralleelne algvorm (kuulus ~ `kuulus, manner ~ `mander), st nad võivad kuuluda ka astmevahelduseta IV käädkonda (vt M 127, M 131).