Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

elama-tüüp

elama-tüüpi (ÕS 50.–52. tüüp) kuulub üle 4800 pöördsõna. Need on kas a) /2 I~II V/-sõnad, nagu sula/ma, luba/ma, kire/ma, sebi/ma, räsi/ma, kulu/ma, sibli/ma; b) /3jj/-sõnad (v.a le-liitelised), na­gu pummelda/ma, rehkenda/ma, suigata/ma, sarnane/ma, vennastu/ma; või c) kahesilbilise kolmandavältelise algvormiga pöörd­sõnad, mis on /ta, da, lda, sta, nda, ne, u-refl/-liitelised, nagu `toeta/ma, `hoolda/ma, `veelda/ma, `heasta/ma, `soenda/ma, `soene/ma, `muu­tu/ma, vari`ee­ru/ma. Kõik need sõnad kasutavad nii da-tegevusnimes kui umbisiku­lises tegumoes ainult üht vormi (ela/da, ela/takse).