Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

murdma-tüüp

murdma-tüüpi (ÕS 63. tüüp) kuuluvad /1 d/-sõnad, nagu `and/ma, `leid/ma, `murd/ma, `püüd/ma. Niisuguseid sõnu on 16. Sõna­de vormimoodustus sarnaneb laulma-tüübiga, kuid algvormi ehituse tõttu on vormides paar teisendust: seal, kus laulma-tüübis liitub lähte­tüvele d-alguline formatiiv, on tüve ja formatiivi piiril tekkinud muu­tused. da-tegevusnimes on tüve lõpukonsonant ja formatiivi alguskonsonant ühte sulanud, mistõttu vormi võib vaadelda a-tunnuselisena (`murd/a); umbisikulise tegumoe vormides on tüve lõpu ja formatiivi alguse lühikesed konsonandid sulanud üheks pikaks klusiiliks, mistõttu neid polegi võimalik jagada tüveks ja formatiiviks: `antakse.