Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

III pöördkond

III pöördkond: avatud tüüp õppima, suletud tüübid saatma, jätma, laul­ma, tõusma, murdma, mõskma, lugema, tegema, käskima, maits(e)ma.

`õppi/ma`õppi/da
õpi/b
õpi/takse
`saat/ma`saat/a
saada/b
saade/takse
`jät/ma`jätt/a
jäta/b
`jäe/takse
`laul/ma`laul/da
laula/b
`laul/dakse
`tõus/ma`tõus/ta
tõuse/b
`tõus/takse
`tõusin
`murd/ma`murd/a
murra/b
`murtakse
`mõsk/ma`mõs/ta
mõse/b
`mõs/takse
luge/ma luge/da
`loe/b
`loe/takse
tege/ma – ebaregulaarne

`käski/ma`käski/da
käsi/b
`käs/takse
`maitse/ma ~ `maits/ma`maitse/da ~ `maits/ta
maitse/b
`maits/takse
`maitse/sin

III pöördkonna sõnad (ÕS 55.−66. tüüp, v.a 65. tüüp) on astmevahelduslikud, avatud tüüp on ilma lõpuvahelduseta, osa suletud tüüpe on lõpuvahelduslikud. da-tegevusnimi moodustatakse tugeva­astmelise tüve põhjal formatiiviga da, mis mõnes tüübis võib foneetilise assimilatsiooni tulemusel esineda kujul ta või a. Kindla kõneviisi olevik kasutab alati nõrgaastmelist tüve. Umbisikulise tegumoe olevikuvorm kasutab nõrgaastmelist või (ühesilbilist) tugevaastmelist tüve; umbisiku­lise tegumoe olevikuvormi formatiiviks on takse, mis tüübiti võib foneetilise assimilatsiooni tõttu teiseneda.