Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

pesema-tüüp

pesema-tüüpi (ÕS 65. tüüp) kuulub kaks /2 I e/-sõna: pese/ma ja kuse/ma. Need sõnad on, erinevalt avatud elama-tüübist, lõpuvahelduslikud: pese/ma : `pes/ta : pese/b : `pes/takse. NB! Kolman­da välte esinemine ühesilbilist tüvevarianti kasutavates vormides ei ole seotud astmevaheldusega (vt M 23). Enamik analoogiareegleid kehtib; erandlikud on ainult kindla kõneviisi lihtmineviku vormid, mis moodus­tatakse minevikutüve põhjal: pesi/n, pesi/d, pesi, pesi/me, pesi/te, pesi/d.