Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

kole-tüüp

kole-tüüpi (ÕSis arvatud 8. tüübi alla) kuulub umbes 90 /2 I e/-omadussõna, mis alluvad kõik suletud lõpumuutuse liigile 0 → da, nt hale, tore, sale. Formatiivide valik ning lõpuvaheldusmall kattub avatud aasta-tüübiga.