Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

juus-tüüp

juus-tüüpi (ÕSis arvatud 13. tüübi alla) kuuluvad üksikud vanad omasõnad, mis kasutavad lõpumuutust s → kse: `juus, omas, vennas, `ões, `nõos. Mitmuse osastava käände formatiiv on neil id: `juus : `juukse/id.