Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Käändkonnad

II käändkond

II käändkond: avatud tüübid ema–pesa, seminar; suletud tüübid nimi, tuli.

emapesa
emaema/depesapesa/de
emaema/sidpesapesa/sid ~ pesi
ema/ssepesa/sse ~ `pessa
seminar
seminariseminari/de
seminariseminare (~ seminari/sid)
seminari/sse ~ seminari
nimi
nimenime/de
nimenime/sid
nime/sse ~ `nimme
tuli
tuletule/de
`tul/dtule/sid
tule/sse ~ `tulle

II käändkonna sõnadel (ÕS 3.−6. tüüp) on tüvi ilma astmevahelduseta, ema–pesa-tüübis ka lõpuvahelduseta. Ainsuse osastava formatiiviks on 0, mitmuse omastavas de. Avatud tüübid eri­nevad teineteisest tüve lõpuvahelduslikkuse poolest ning mitmuse osastava võimaliku paralleelvormi poolest. Lühike sisseütlev esineb seminar-tüübis regulaarselt, teistes tüüpides üksiksõnadest.