Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MUUTTÜÜBID

Pöördkonnad

II pöördkond

II pöördkond: avatud tüübid elama, esitlema, kõnelema, `jälgima, suletud tüübid tulema, pesema.

ela/ma ela/da

ela/b

ela/takse

esitle/ma ~ esitele/ma

esitle/da ~ esi`tell/a

esitle/b ~ esitele/b

esitle/takse ~ esitell/akse

kõnele/ma kõnele/da ~ kõnel/da

kõnele/b

kõnele/takse ~ kõnel/dakse

`jälgi/ma`jälgi/da

`jälgi/b

`jälgi/takse

tulema – ebaregulaarne

pese/ma`pes/ta

pese/b

`pes/takse

pesi

II pöördkonna sõnad (ÕS 50.−54. tüüp ning 65. tüüp) on ilma astmevahelduseta, elama-tüübis puudub ka lõpuvaheldus, kõne­lema- ja pesema-tüüp ning mõned erandlikud sõnad on lõpuvahel­duslikud. Lõpuvahelduse olemasolu tingib ka erineva formatiivivaliku.