Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Kõneviis

Möönev kõneviis

Möönev kõneviis on arenenud käskiva kõneviisi 3. pöörde vormist, mis on laienenud kõikidele pöördevormidele. Möönva kõneviisi vormid võivad väljendada allika poolest kaudset (st kelleltki kolmandalt lähtuvat) käsku, nt Ema ütles, et tulgu Jüri homme meile. Ah mina tehku päev läbi palehigis tööd! Kuid nime on möönvale kõneviisile andnud võimalus kasutada seda ka möönvas tähenduses, nt Olgu te pealegi oodanud siin juba kaks tundi, mina ei saa teid millegagi aidata.

Möönva kõneviisi tunnusel on isikulises tegumoes kaks kuju: gu ja ku (ela/gu, haka/ku), mis valitakse da-tegevusnime morfeemivariandi analoogial.

Umbisikulises tegumoes esineb alati gu, mis liitub tegumoe tun­nusele, nt ela/ta/gu, haka/ta/gu.

gukui da-tegevusnimes da või a,
nt ela/da ela/gu, `juu/a joo/gu
kukui da-tegevusnimes ta,
nt haka/ta haka/ku