Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Infiniitsed vormid

des-vorm

des-vorm on pöördsõna infiniitne vorm, mis esineb lauses määru­se­na, väljendades teise tegevusega samaaegselt toimuvat ja seda iseloo­mustavat tegevust, nt Lauldes ja hõisates tormasid poisid majast välja.

des-vormi tunnusel on kolm varianti: des, tes ja es, mille valik sõl­tub samadest asjaoludest nagu da-tegevusnime variantide valik (vt M 74).

deskui da-tegevusnimes da, nt ela/da ela/des
teskui da-tegevusnimes ta, nt hüpa/ta hüpa/tes
eskui da-tegevusnimes a, nt `käi/a `käi/es

Morfeemivariandid liituvad alati otse tüvele. Variandi es liitumine oo- või öö-lõpulisele tüvekujule toob tüves kaasa samasuguse vokaali­teisenduse oo öö, uu üü nagu da-tegevusnime tunnuse a liitumine, nt `joo/ma : `juu/es, `söö/ma : `süü/es.