Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Infiniitsed vormid

da-tegevusnimi

da-tegevusnimi on pöördsõna infiniitne vorm, mis väljendab tege­vust kui niisugust, edastamata sealjuures mingeid täpsemaid gramma­tilisi tähendusi. Süntaktilistelt kasutusvõimalustelt on da-tegevusnimi kõi­ge mitmekesisem pöördsõnavorm. Ta võib esineda mis tahes nimi­sõnalise lauseliikmena:

  a) alusena, nt Mõtelda on mõnus;

  b) sihitisena, nt Katsu selle peale mitte mõtelda;

  c) määrusena, nt Kübar kõlbab kanda;

  d) öeldistäitena, nt Jüri ainus siht on edasi jõuda;

  e) täiendina, nt Maris tärkas kihk plehku panna.

da-tegevusnimi võib esineda ka:

  f) liitöeldise osana, nt See on mulle teada.

Erinevalt enamikust infiniitvormidest saab da-tegevusnimi täita ka iseseisvalt öeldise funktsiooni, nimelt:

  g) kaudse kõneviisi tähendust väljendavana (eeskätt seoses verbiga olema), nt Mari olla väga jutukas;

  h) (harva ka) käsu tähendust väljendavana, nt Lõuad pidada ja edasi teenida.

da-tegevusnime tunnusel on kolm varianti: da, ta ja a, nt ela/da, haka/ta, süü/a. Variandi valik sõltub sõnatüübist.

daI pk-st`trei/da-, `või/da-, `saa/da
II pk-st ela/da, kõnele/da ~ kõnel/da, `jälgi/da
III pk-st`õppi/da, `laul/da, luge/da, `käski/da
IV pk-st vestel/da, mõtel/da ~ `mõel/da
taII pk-st`pes/ta
III pk-st`tõus/ta, `mõs/ta
IV pk-st hüpa/ta
aI pk-st`käi/a, `juu/a
II pk-st`tull/a
III pk-st`saat/a, `jätt/a, `murd/a, teh/a
da ~ aII pk-st esitle/da ~ esi`tell/a
da ~ taIII pk-st`maitse/da ~ `maits/ta

da-tegevusnime tunnus liitub alati tüvele. Kui variant a liitub oo- või öö-lõpulisele tüvele, teiseneb pikk lõpuvokaal vastavalt uu-ks või üü-ks, nt `jooma : `juu/a, `sööma : `süü/a.