Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Morfoloogiliseks kategooriaks nimetatakse morfoloogiliste tunnuste kujul vormistuvate üksteist välistavate tähenduste klassi. Nt pöörde­kategooria on (kindlatel süntaktilistel tingimustel) verbis morfoloo­gi­liselt väljenduv tegija suhe kõneleja või kuulajaga. Pöörde­kategooria tunnusteks on n, d, b, me (~ m), te, vad (~ d). Kõik need tunnused väljendavad tegija suhet kõneleja või kuulaja isikuga, kusjuures igaüks neist väljendab selle suhte erinevat liiki: n väljendab seda, et tegija on samane kõnelejaga (ela/n), d väljendab seda, et tegija on samane kuulajaga (ela/d) jne. Pöördetunnused välistavad üksteist, sest ühes sõnavormis saab olla ainult üks pöördetunnus.

Üksteist välistavaid tähendusi, mis ühe kategooria siseselt väljen­duvad erinevate tunnuste abil, nimetatakse selle kategooria liikmeteks. Näiteks ainsuse 1. pööre, mida väljendab tunnus n, on üks pöördekate­gooria liige.