Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Olev kääne

Oleva käände abil väljendatakse:

  a) tegevussubjekti või -objekti olekut või seisundit, nt Ta lamas haigena voodis. Tundsin end täieliku võhikuna. Ma nägin teda vihasena karjumas.

Olev kääne võib väljendada ka:

  b) otstarvet (ositi samatähenduslikult saava käändega, nt Kuuri­alust kasutati ka saunana.

Oleva käände tunnus on na.