Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Nimetav kääne

Nimetav on abstraktne kääne, mille põhifunktsiooniks on vormis­tada

 a) täisalust, nt Lind istub pesal.

Samuti vormistab nimetav alusele lähedasi lauseliikmeid:

 b) absoluuttarindi tegevussubjekti, nt Lind istub pesal, tiivad sorgus;

 c) ütet, nt Võta end kokku, Juku;

 d) alusega ühilduvat öeldistäidet, nt Ilm on ilus.

Kindlatel tingimustel (vt lähemalt SÜ 40–43) vormistab ta:

 e) täissihitist, nt Praht visati lõkkesse;

 f) täissihitise sarnast aja- või kvantumimäärust, nt Ootasin kolm päeva. Suusatasin viis kilomeetrit.

Lisaks vormistab nimetav:

 g) eeslisandit, nt Küsige seda härra Tammelt;

 h) liitsõna täiendosa, nt kuldkell, sukkpüksid.

Nimetaval käändel puudub tunnus.