Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Seesütlev kääne

Seesütlev kääne on sisekohakäänete seas asukohakääne, mille abil väljendatakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

  a) asukohta, nt Me elame linnas;

  b) toimumisaega, nt Tema sünnipäev on märtsis;

  c) seisundit, nt Jüri on sügavas depressioonis.

Peale selle võib seesütlevat kasutada märkimaks:

  d) omadust või tegevussfääri, mille poolest keegi või miski silma paistab, nt Korralikkuses ületab ta teisi tublisti, aga aru­kuses kipub teistele alla jääma.

Lisaks esineb seesütlev kindlate verbide rektsioonilise laiendi käändena:

  e) ilma selge tähenduseta, nt Ma kahtlen teie siiruses. Mari oli oma võidus veendunud;

  f) paaris kivinenud väljendis, nt Kõik läheb vanas vaimus edasi.

Seesütleva käände tunnus on s.