Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Alaltütlev kääne

Alaltütlev kääne on väliskohakäänete seas lähtekääne, mille abil väljen­datakse:

  a) lähtekohta, nt Mari saabus üleeile välismaalt;

  b) teate või asja allikat, nt Mari kuulis seda Jürilt. Laenasin sõbralt raamatu.

Samuti vormistab alaltütlev:

  c) nimi- või omadussõna laiendit, mis on tähenduselt sünonüümne kaassõnaühendiga ’omastava käände vorm + poolest’, nt Elu­kut­selt on ta insener, aga hingelt luuletaja.

Alaltütleva käände tunnus on lt.