Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Infiniitsed vormid

vat-tegevusnimi

vat-tegevusnimi on kujunenud pöördsõna oleviku kesksõna osastava käände vormist. Temast kui iseseisvast infiniitvormist on alust rääkida seetõttu, et süntaktiliselt käitub ta nimisõna laadselt. vat-tegevu­snimi võib asendada et-sihitislauset ja esineb lauses:

  a) sõltuvusmäärusena, nt Ma uskusin sind magavat (= Ma uskusin, et sa magad);

  b) sihitisena, nt Kuulsin toas lauldavat (= Kuulsin, et toas lauldakse).

Vormiliselt kattub vat-tegevusnimi kaudse kõneviisi olevikuvormiga (vt M 95), mistõttu vormimoodustuses temal eraldi ei peatuta.