Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Infiniitsed vormid

Kesksõnad

Kesksõna on verbi infiniitne vorm, mis väljendab tegevust omaduse või seisundina. Seetõttu on kesksõna sõnaliigilt lähedane omadus­sõna­dele ja saab esineda täiendina, nt tõusev päike, praetud kartulid. Verbi­kategooriatest seostub kesksõna aja ja tegumoega, nt tõusev päike (suhte­line olevik, isikuline tegumood), praetud kartulid (suhteline mine­vik, umbisikuline tegumood).

Kuna olevikus ja minevikus on kesksõna tunnused ja süntaktilised kasutusvõimalused erinevad, on mõttekas eristada eesti keeles kaht kesksõna – oleviku kesksõna ja mineviku kesksõna –, millel kummal­gi on isikulise tegumoe vorm ja umbisikulise tegumoe vorm.