Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Pöördsõna

Kõneliik

Jaatav kõneliik

Jaatav kõneliik väljendab öeldisverbiga kirjeldatava tegevuse jaa­tust, nt Jüri sõitis eile maale.

Jaataval kõneliigil puudub tunnus.