Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Sisseütlev kääne

Sisseütlev kääne on sisekohakäänete seas sihikääne, mille abil väljen­datakse olenevalt sõna leksikaalsest tähendusest:

  a) sihtkohta, nt Ema sõitis linna;

  b) sihtaega, nt Kõik kordus aastast aastasse. Töö lõpetamine jääb maikuusse;

  c) sihtseisundit (seisundit, millesse siirdutakse), nt Mees vajus mõttesse.

Kindlate verbide rektsioonilise laiendina võib sisseütlev vormistada ka:

  d) isikut, eset või nähtust, kellele või millele tegevus on suu­natud, nt Kuidas sa minu ettepanekusse suhtud. Jüri on Marisse armunud;

  e) harva ka põhjust, nt Isa suri vähki.

Sisseütleva käände tunnuseks võib kõikidel sõnadel olla sse.