Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

MORFOLOOGIA

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Käändsõna

Kääne

Rajav kääne

Rajava käände abil väljendatakse:

  a) ruumilist piiri, nt Kõndisime aeglaselt metsatukani. Põld ulatus metsani;

  b) ajalist piiri, nt Ootasin teda hommikust õhtuni;

  c) kvantitatiivset piiri, nt Närvid olid kõigil viimse võimaluseni pingul. Temperatuur langes kolme kraadini.

Rajava käände tunnus on ni.